HCL nr. 210 din 19.10.2020

0
HCL nr. 210 din 19.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 210 din 19.10.2020

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 19723 din 08.10.2020 înaintat de Viceprimarul cu atribuții de primar al Municipiului Roman – Ioana Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 19956 din 12.08.2020 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Văzând avizul pentru legalitate nr. 20121 din 13.10.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 90 din 15.10.2020 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 213 din 15,10.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 108 alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c”şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, ale art.139, alin.3, ale art.140, alin, 1, ale art.196, alin.1, lit ,,a”, precum şi ale art. 362, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenurilor în suprafață totală de 15,00 mp, proprietate publică a Municipiului Roman, situate în str. Eternității- str. Martir Horia- b-dul Roman Mușat, pentru amplasarea a 5 cămine de tragere a cablurilor pentru: „Buclare LES 20Kv Roman Oraș- PTCZ1 Roman cu LES 20 kV Roman – PTCZ79 Roman în PTAB 17 Roman și PTAB 201 Roman.”

Art. 2 Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenului în suprafaţă de 600,00 mp situat pe str. Eternității – str. Martir Horia – B-dul Roman Mușat pe durata executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Buclare LES 20Kv Roman OrașPTCZ1 Roman cu LES 20 kV Roman – PTCZ79 Roman în PTAB 17 Roman și PTAB 201 Roman ”

Art. 3 Viceprimarul cu atribuții de primar al Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU