HCL nr. 209 din 30.09.2021

  0
  317

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 209 din 30.09.2021

  privind completarea anexei la H.C.L. nr. 30 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ din Municipiul Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinand referatul de aprobare nr. 70480 din 16.09.2021 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 71094 din 17.09.2021 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 225 din 28.09.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 24 din 28.09.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere solicitarea Școlii Primare „Mușatinii” Roman nr. 119/02.09.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 67502/06.09.2021 precum și solicitarea Grădiniței cu program prelungit „Episcop Melchisedec” Roman nr. 204/02.09.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 67507/06.09.2021;

  Având în vedere prevederile art. 11, alin. (1), ale alin. (4), lit. „e” și ale alin. (9) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

  În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a”, ale art. 139, art. 140, precum și art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr.
  57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 30 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ionuț-Liviu CIOCOIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU