HCL nr. 209 din 29.09.2022

0
HCL nr. 209 din 29.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 209 din 29.09.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 15.11.2007 privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de autorizare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 65632 din 21.09.2022 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 65969 din 22.09.2022, întocmit de către Serviciul Autorizări Comercial, Transport;

Văzând avizul de legalitate nr. 66535 din 23.09.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 39 din 27.09.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 231 din 27.09.2022 al comisiei juridice;

Având în vedere prevederile:

– art. 30, alin. 3 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007;

– art. 1^1, lit. d) din Legea nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi închiriere, republicată cu modificări şi completări;

– art. 2, alin. 2, art. 5, din Ordinul nr. 206/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C..

În conformitate cu art. 129, alin. (2), litera „d”, alin. (7), lit. “n” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1) art. 140 alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din acelaşi act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 151/15.11.2007 conform anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 151/15.11.2007 conform anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin Serviciul Autorizări Comercial, Transport va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0