HCL nr. 210 din 27.09.2018

  0
  1103

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 210 din 27.09.2018

  privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 17349 din 20.09.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 17351 din 20.09.2018 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul favorabil nr. 59 din 27.09.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 211 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 al Secretarului municipiului Roman;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c” și alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 500 m.p., cu nr. cadastral 59173, situat în str. Islazului, nr. 53, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 178 m.p. – curţi-construcţii;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 322 m.p. – curţi-construcţii;

  Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 864 m.p., cu nr. cadastral 54068, situat în str. Viitorului, f.n., astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 400 m.p. – curţi-construcţii;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 464 m.p. – curţi-construcţii;

  Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

  Art. 3 Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU