HCL nr. 209 din 27.09.2018

0
HCL nr. 209 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 209 din 27.09.2018

privind aprobarea vânzării unei locuințe și mandatarea S.C.MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 17336 din 20.09.2018 înaintată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 17337 din 20.09.2018 întocmit de către Biroul JuridicContencios;

Văzând avizul favorabil nr. 58 din 27.09.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrația teritoriului, avizul favorabil nr. 115 din 27.09.2018 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 210 din 27.09.2018 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare adresa S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. nr. 1521 din 31.08.2018 înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 16157 din 31.08.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit „c”, alin. (3), lit. „c” și alin. (5), lit. „b”, al art. 45, alin. (1), precum şi al art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă către dna Stavarache Daniela-Elena, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 18/14.06.20416, a imobilului situat în municipiul Roman, str. Anton Pann, bl. 28A, sc. A, et. 1, ap. 2, jud. Neamț, compus dintr-o cameră, un hol și o baie cu suprafața utilă de 21,93 m.p., CPC de 18,25 m.p. și cotă teren de 20,09 m.p., înscris în CF a UAT Roman nr. 52075-C1-U8 cu nr. cadastral 52075-C1-U8.

Art. 2. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului identificat la art. 1 întocmit de dl. Ticovschi Daniel – expert autorizat ANEVAR, prin care s-a stabilit prețul de vânzare al imobilului la 13500 lei.

Art. 3. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul de vânzare de 13500 lei, conform Raportului de evaluare nr. 196/23.08.2018 întocmit de dl. expert Ticovschi Daniel.

Art. 4. Se acordă mandat S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilului menționat la art. 1 și să semneze la notar contractul de vânzare-cumpărare cu privire la acest imobil.

Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU