HCL nr. 209 din 26.09.2019

0
HCL nr. 209 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 209 din 26.09.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 185 din 22.08.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17404 din 13.09.2019 iniţiat de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17462 din 16.09.2019 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul favorabil nr. 30 din 23.09.2019 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 210 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman.

În conformitate cu prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, aşa cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative, coroborat cu art. 4, alin. 1, lit. b și lit. c din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, precum și cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 185 din 22.08.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • se desemnează domnul consilier local Mihai ARMANU ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Vasile Sav” Roman;
  • se desemnează domnul consilier local Constantin HOLBAN ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman;
  • se desemnează domnul consilier local Ștefan Grațian IACOB ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman;
  • se desemnează domnul consilier local Eugen PATRAȘCU ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman;
  • se desemnează domnul consilier local Ilie BOLOCA ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administraţie al Școlii de Artă „Sergiu Celibidache” Roman.

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU