HCL nr. 209 din 19.10.2020

0
HCL nr. 209 din 19.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 209 din 19.10.2020

privind aprobarea vânzării unor imobile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17746/14.09.2020, înaintat de către Viceprimar cu atribuții de Primar al Municipiului Roman – doamna Ioana Roxana Iorga, precum şi raportul comun nr. 17787/15.09.2020 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al Direcţiei Economice;

Văzând avizul de legalitate nr. 20121 din 13.10.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 75 din 15.10.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 89 din 15.10.2020 al Comisiei urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 212 din 15.10.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. 6, lit „b”, ale art. 108, alin. 1, lit. „e”, ale art. 363-364, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă raportul de evaluare pentru terenuri proprietate privată a Municipiului Roman, menționate în anexa la prezenta hotărare, realizate de evaluator atestat ANEVAR, ing. Faur Daniel.

Art. 2 Aprobă vânzarea prin negociere directă a terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman, pornind de la preţul stabilit prin raportul de evaluare realizat de evaluator atestat ANEVAR ing. Faur Daniel, înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Comisia numită prin H.C.L. nr. 172/2018 și modificată prin H.C.L. nr. 49/26.03.2020, va notifica în termen de 15 zile de la data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, proprietarii construcţiilor care se află pe teren, pentru ca aceştia să-şi exercite dreptul de preemţiune.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU