HCL nr. 20 din 16.02.2018

0
HCL nr. 20 din 16.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 20 din 16.02.2018

privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 2320 din 06.02.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – Lucian Ovidiu Micu, precum si raportul de specialitate nr. 2321 din 06.02.2018 intocmit de Directia de Asistenta Sociala a municipiului Roman;
Văzând avizul favorabil nr. 9 din 16.02.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 20 din 16.02.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 3045 din 16.02.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006R privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cele ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea excluziunii sociale, precum și cele ale Legii nr. 17/2000R privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), lit.”a”, pct. 2, ale art. 45, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente şi medicamente pentru familiile din care cel putin un membru este pensionar sau persoana cu handicap mediu, persoanele singure pensionare şi persoanele singure incadrate in gradul de handicap mediu din municipiul Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 7/26.01.2017 se abrogă.
Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul propriu de specialitate şi serviciile publice de interes local va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, conform legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU