HCL nr. 20 din 07.02.2020

0
HCL nr. 20 din 07.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 20 din 07.02.2020

privind aprobarea cumpărării unui imobil

Examinand referatul de aprobare nr. 1962 din 28.01.2020 înaintat de către dl. Lucian Ovidiu Micu- Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 2043 din 29.01.2020 al Direcţiei Juridice și Administrație Publică Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 2330 din 30.01.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 13 din 04.02.2020 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 4 din 04.02.2020 al comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 20 din 04.02.2020 al comisiei juridice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), lit. c) și lit. d), ale art. 139, ale art. 140, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă cumpărarea construcției în suprafaţă de 17,00 mp, situată în str. Ștefan cel Mare, nr. 250, mun. Roman, judeţul Neamţ, identificată cu nr. C.F. 59778-C1, proprietatea S.C. DELGAZ GRID S.A. Roman;
(2) Se aprobă preţul de cumpărare de 3.912 lei, la care se adaugă T.V.A., taxele notariale şi cele de publicitate imobiliară.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU