HCL nr. 208 din 30.09.2021

0
HCL nr. 208 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 208 din 30.09.2021

privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților subordonate Consiliului Local Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 71068 din 17.09.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 71376 din 20.09.2020 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman avizul favorabil nr. 23 din 28.09.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 224 din 28.09.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere solicitarea Școlii Primare „Mușatinii” Roman nr. 119/02.09.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 67502/06.09.2021 precum și solicitarea Grădiniței cu program prelungit „Episcop Melchisedec” Roman nr. 204/02.09.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 67507/06.09.2021;

Având în vedere adresa nr. 2163/15.19.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 71029/17.09.2021, prin care Școala de Artă „Sergiu Celibidache” Roman solicită completarea Consiliului de Administrație al unității de învățământ cu încă un reprezentant al Consiliului Local Roman, pentru anul școlar 2021-2022;

În conformitate cu prevederile art. 96, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, coroborat cu art. 4, alin. 1 din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologieicadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, ale Ordinului M.E.C.S. nr. 4621/2015 și ale Ordinului M.E.C.S. nr. 4624/2015, precum și cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, art. 140 şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU