HCL nr. 208 din 29.09.2022

0
HCL nr. 208 din 29.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 208 din 29.09.2022
privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 66289 din 21.09.2022 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 66459 din 23.09.2022 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 66535 din 23.09.2022 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 73 din 27.09.2022 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 230 din 27.09.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 60311/01.09.2022, 60733/02.09.2022, 64496/16.09.2022 și 66024/22.09.2022;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), ale art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ale art. 140 alin. (1) precum și cele ale art. 196 alin.(1) lit. “a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 3902/06.02.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Mînzatu Elena si Ion, ce are ca obiect apartamentul nr. 5, situat în blocul 1, etajul II, scara A din strada Decebal, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Mînzatu Elena si Ioan în loc de Mînzatu Elena si Ion cum greșit s-a menționat.

Art. 2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 13697/26.01.1994 încheiat între RAGLT Roman și dnii Vieru Neculai și Domnica, ce are ca obiect apartamentul nr. 7, situat în blocul 9, etajul I, scara A din strada Al. Liliacului, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Vieriu Neculai și Domnica în loc de Vieru Neculai și Domnica cum greșit s-a menționat.

Art. 3. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 14232/18.10.1993 încheiat între RAGLT Roman și dl Popovici Dumitru, ce are ca obiect apartamentul nr. 100, situat în blocul 15, etajul IV, scara E din strada Tineretului, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numărului de camere de locuit din care este compusă locuința, respectiv 2 camere de locuit în loc de 4 camere de locuit cum greșit s-a menționat.

Art. 4. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 7519 încheiat între RAGLT Roman și dnii Maftei Constantin si Lucica, ce are ca obiect apartamentul nr. 37, situat în blocul 9, etajul IV, scara B din strada Al. Revolutiei, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Maftei Constantin si Lucia în loc de Maftei Constantin si Lucica cum greșit s-a menționat.

Art. 5. Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0