HCL nr. 208 din 27.09.2018

0
HCL nr. 208 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 208 din 27.09.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 267/21.12.2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 17227/2018 iniţiată de Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 17228/2018 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul favorabil nr. 114 din 27.09.2018 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 209 din 27.09.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 dat de Secretarul municipiului Roman;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

  • prevederile art. 36, alin. 2, lit. a şi alin. 3, lit. b din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 2 a H.C.L. nr. 267/21.12.2017, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea anexei nr. 3 a H.C.L. nr. 267/21.12.2017, conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin Spitalul Municipal de Urgenţă Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU