HCL nr. 208 din 26.09.2019

0
HCL nr. 208 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 208 din 26.09.2019

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17356 din 12.09.2019 iniţiat de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 17464 din 16.09.2019 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul favorabil nr. 88 din 23.09.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 29 din 23.09.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 209 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman.

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

Luând în considerare cererea dnei Dumbravă Daniela, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 16675/04.09.2019;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,b” și lit. „s”, ale art. 139, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei pentru desfășurarea în bune condiții a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 2019, organizată pentru membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Roman.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei pentru desfășurarea în bune condiții a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 2019, organizată pentru membrii Uniunii Generale a Pensionarilor din România, filiala Roman.

Art. 3 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 4 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU