HCL nr. 208 din 19.10.2020

0
HCL nr. 208 din 19.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 208 din 19.10.2020

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 18599 din 29.09.2020 iniţiat de către dna Ioana-Roxana Iorga – viceprimar cu atribuții de primar, precum şi raportul de specialitate nr. 18600 din 29.09.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 20121 din 13.10.2020 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 88 din 15.10.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 211 din 15.10.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresa transmisă de Direcția Municipal Locato înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 18433/24.09.2020;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), precum şi ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. (1) precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 5053/1991 încheiat între RAGLT Roman și dnii. Radu Vasile și Elena, ce are ca obiect apartamentul nr. 25, situat în blocul 1.B, scara B, etajul III din str. Sucedava, mun. Roman, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv strada Sucedava, bloc 1, scara B, apartamentul 25, etajul
III, mun. Roman în loc de strada Sucedava, bloc 1.B, scara B, apartamentul 25, etajul III, mun. Roman, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Viceprimarul cu atribuții de primar, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU