HCL nr. 207 din 27.09.2018

0
HCL nr. 207 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 207 din 27.09.2018

privind încheierea unui Acord de parteneriat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 16935 din 12.09.2018 iniţiată de către d-na viceprimar Ioana Roxana Iorga, d-lul consilier local Dragoș-Viorel Moroșanu, d-na consilier local Dana-Lăcrămioara Păiuș, d-na consilier local Daniela-Gabriela Suman, d-lul consilier local Constantin Ghica, d-lul consilier local Mihai Armanu, d-lul consilier local Leonard Achiriloaei și d-lul consilier
local Bogdan-Costinel Andrieş, precum şi raportul de specialitate nr. 16937 din 12.09.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 113 din 27.09.2018 al Comisiei de bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 28 din 27.09.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 208 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 dat de Secretarul municipiului Roman

În temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 4634/25.09.2014, a art. 57, alin. 1, 2, 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în baza O.M.E.N. nr. 5577/2011, a prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c” și „e”, alin. 4, lit. „a” și alin. 6, lit. „a”, pct. 1, a art. 45, precum şi a art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Neamț, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele destinate realizării obiectului Acordului de parteneriat-parte integrantă din prezenta hotărâre și care vor fi virate prin ordonatorul principal Municipiul Piatra Neamț.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU