HCL nr. 207 din 26.09.2019

0
HCL nr. 207 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 207 din 26.09.2019

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17210 din 12.09.2019 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17381 din 13.09.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 75 din 23.09.2019 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 208 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare cererea dnei Dumbravă Daniela, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 16675/04.09.2019;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), precum şi ale art. 139, alin. 1, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 10678/07.08.1992 încheiat între RAGLT și dnii Dumbravă Daniela și Laurențiu, ce are ca obiect apartamentul nr. 32 situat în Blocul nr. 10A, scara A, et. 4, din str. D. Gherea, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Dumbravă Daniela și Laurenț în loc de Dumbravă Daniela și Laurențiu, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU