HCL nr. 206 din 27.09.2018

0
HCL nr. 206 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 206 din 27.09.2018

privind aprobarea asigurării unui transport gratuit

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 16931 din 12.09.2018 iniţiată de către d-na viceprimar Ioana Roxana Iorga, d-lul consilier George-Alexandru Bălan, d-lul consilier Mircea Beloiu, d-lul consilier Petru Farcaşi, d-lul consilier Andrei Fron, d-lul consilier Ștefan-Grațian Iacob, d-lul consilier Nicolae Bogdan Curcudel, d-lul consilier Miluță Scutaru, precum şi raportul de
specialitate nr. 16932 din 12.09.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 112 din 27.09.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 27 din 27.09.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 207 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

Întemeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1.: Se aprobă asigurarea de către Municipiul Roman a transportului gratuit al elevilor din strada Fabricii, aflați sub măsuri de protecție socială, de la domiciliu la unitatea școlară și retur, în anul școlar 2018-2019.

Art. 2.: Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3.: Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU