HCL nr. 206 din 26.09.2019

0
HCL nr. 206 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 206 din 26.09.2019

privind valorificarea materialelor lemnoase provenite din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul nr. 17107 din 11.09.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 17207 din 12.09.2019 întocmit de către Direcția de Servicii Edilitare;

Văzând avizul nr. 49 din 23.09.2019 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul nr. 207 din 23.09.2019 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și ale art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. 7, lit. „j” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, al art. 140, alin. (1), precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă valorificarea lemnelor de foc de esență moale provenite din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului Roman, după cum urmează:

  • 50 m3 – pentru centrala termică, în vederea încălzirii, pe timp de iarnă, a serelor aflate în proprietatea municipiului Roman;
  • 114 m3 – pentru cazuri sociale (destinate persoanelor aflate în zona majoră de risc social);
  • 30 m3 pentru situații sociale deosebite, la prețul de 50 lei/mc.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 254 din 28.11.2017 se abrogă.

Art. 3 Primarul municipiului Roman, prin serviciile subordonate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU