HCL nr. 205 din 27.09.2018

0
HCL nr. 205 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 205 din 27.09.2018

privind aprobarea concesionării unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 17175 din 18.09.2018 iniţiată de către Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Muncipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17176 din 18.09.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 57 din 27.09.2018 al Comisiei pentru Urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 206 din 27.09.2018 al al Comisiei Juridice, precum si avizul pentru legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, precum și ale O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;

În baza prevederilor din Legea 215/2001R – privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. a), pct. 14, al art. 45, alin. (1), precum şi al art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă concesionarea pentru o durată de 10 ani prin licitaţie publică, a spaţiului cu destinaţie cabinet medical, respectiv camera nr. 64, în suprafaţă de 24,37 m.p. situat în Ambulatoriul de Specialitate Roman, etajul II, din str. Tineretului, nr. 28, la care se adaugă în cotă parte indiviză suprafaţa aferentă din spaţiile comune, aşa cum este identificat în anexa nr. 1, la prezenta hotărâre, în scopul prestării de servicii medicale.

Art. 2 Se aprobă concesionarea pentru o durată de 10 ani prin licitaţie publică, a spaţiului cu destinaţie cabinet medical, respectiv camera nr. 37, în suprafaţă de 31,60 m.p. situat în Ambulatoriul de Specialitate Roman, etajul I, din str. Tineretului, nr. 28, la care se adaugă în cotă parte indiviză suprafaţa aferentă din spaţiile comune, aşa cum este identificat în anexa nr. 2, la prezenta hotărâre, în scopul prestării de servicii medicale.

Art. 3 Se aproba preţul de pornire al licitaţiei de 12 euro/m.p./an. Redevenţa licitată se va aplica în mod unitar atât pentru suprafaţa cabinetului medical cât şi pentru spaţiile comune aferente ce vor fi deţinute în concesiune în cotă parte indiviză.

Art. 4 Se dă mandat Primarului Municipiului Roman pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii privind concesionarea celor două spații cu destinaţie cabinete medicale prezentate la articolele 1 și 2.

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor si autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU