HCL nr. 206 din 14.09.2022

0
HCL nr. 206 din 14.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 206 din 14.09.2022

privind aprobarea înscrierii unui teren în domeniul privat și a trecerii acestuia în domeniul public al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 63662 din 13.09.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 63671 din 13.09.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul de legalitate nr. 63912 din 14.09.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 71 din 14.09.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 228 din 14.09.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere ghidul specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A

În conformitate cu prevederile:

  • art. 4, art. 6 și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;
  • art. 129, alin. 2, lit. „b” coroborat cu alin.(4) , lit. g, ale art. 296 alin. (2), art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se declară de uz și interes public local terenul înscris la art. 1, situat în municipiul Roman, str. Colectorului, sola 35/371, în scopul participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.A – Înființare de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman a bunului prevăzut la art. 2.

Art. 4. (1) Prezenta Hotărâre este adoptată în scopul înscrierii în Cartea Funciară a bunului susmenționat.

(2) Ulterior realizării operațiunilor în Cartea Funciară va fi elaborat un proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public care urmează a fi înaintat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea analizării și formulării punctului de vedere la care se face referire în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 392/2020.

Art. 5. Direcţia Economică va proceda la înregistrarea bunului în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 6. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 7. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0