HCL nr. 205 din 14.09.2022

0
HCL nr. 205 din 14.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 205 din 14.09.2022

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director și/sau director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere adresa nr. 13037/3/05.09.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 62775/09.09.2022, transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Neamț;

Examinând referatul de aprobare nr. 62819 din 09.09.2022 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 62902 din 12.09.2022 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 63701 din 13.09.2022 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil 21 din 14.09.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 227 din 14.09.2022 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 5, pct. II, lit. c) din O.M.E. nr. 4597/06.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările prevăzute de O.M.E. nr. 3026 din 17.01.2022, la art. 5, alin. (4), lit c), pct. 2 (ii) și la art. 5, alin. (8), precum și cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, alin. (1), ale art. 140, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local care să facă parte, în calitate de membru și respectiv membru supleant, din Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director și/sau director adjunct pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, Inspectoratului Școlar Județean Neamț şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 12
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 2
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 2