HCL nr. 207 din 14.09.2022

0
HCL nr. 207 din 14.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 207 din 14.09.2022

privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcţia/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 63730 din 14.09.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul comun de specialitate nr. 63853 din 14.09.2022 al Direcției Tehnice și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 63912 din 14.09.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 72 din 14.09.2022 al Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 229 din 14.09.2022 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI „AQUA Neamț” și Compania Județeană Apa Serv S.A. Neamț nr. 13700/19.08.2009;

Luând în considerare adresa nr. 14850/2022 înaintată de CJ APASERV SA, precum și prevederile H.C.L. nr. 179/2022 privind aprobarea preluării rezervorului R4 de 5000mc situat în strada Mihai Viteazu, nr. 3, actual str. Ștefan cel Mare, nr. 254, municipiul Roman, jud. Neamț de la CJ APASERV;

În temeiul dispozițiilor H.C.L. nr. 152 din 15.11.2007, ale art. 617 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, ale art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „a” și „c”, alin. (7), lit. „n”, ale art. 139, alin. (3) lit. „g”, ale art. 140, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. (1) Se aprobă punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a suprafeței de 9653mp din totalul suprafeței de 11.153 mp situat în municipiul Roman, str. Ștefan Cel Mare nr. 254, jud. Neamț, încris în CF nr. 61076 a mun. Roman, cu nr. cadastral 61076, având o valoare totală de inventar de 1.171.308 lei, pentru construcția/modernizarea/reabilitarea noilor investiții din municipiul Roman.

(2) Se instituie un drept de servitute de trecere cu titlu gratuit în favoarea municipiului Roman pe terenul în suprafață de 9653 mp, pus la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020

Art. 2. Se aprobă punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” terenului în suprafață de 4180, situat în mun. Roman, str. Speranței f nr., pentru construcția unui rezervor R6 de 2500mc.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2017 privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcţia/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman se modifică conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Tehnică și de Investiții vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5. Secretarul General al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0