HCL nr. 202 din 30.09.2021

0
HCL nr. 202 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 202 din 30.09.2021

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 72018 din 22.09.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – d-nul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 72307 din 22.09.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 77 din 28.09.20221 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 217 din 28.09.20221 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 72253/22.09.2021, privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 3650 mp, situat în mun. Roman – Str. Șoseaua de Centură, f.n., având nr. cadastral 55800, înscris în Cartea Funciară nr. 55800, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 38 și 39 din anexa la H.C.L. nr. 158/30.10.2008.

Art. 2 Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 72254/22.09.2021, privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 2275 mp, situat în mun. Roman – Artera Ocolitoare f.n., având nr. cadastral 59598, înscris în Cartea Funciară nr. 59598, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 28 din anexa la H.C.L. nr. 158/30.10.2008.

Art. 3 Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 72255/22.09.2021privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1790 mp, situat în mun. Roman – Artera Ocolitoare f.nr., având nr. cadastral 60497, înscris în Cartea Funciară nr. 60497, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 12 din anexa la H.C.L. nr. 125/20.05.2021.

Art. 4 Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 72256/22.09.2021privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 500 mp, situat în mun. Roman – Artera Ocolitoare f.nr., având nr. cadastral 59997, înscris în Cartea Funciară nr. 59997, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 5 din anexa la H.C.L. nr. 311/19.12.2019.

Art. 5 Aprobă Studiul de Oportunitate nr.72257/22.09.2021, privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 635 mp, situat în mun. Roman – Artera Ocolitoare f.n., având nr. cadastral 59998, înscris în Cartea Funciară nr. 59998, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 6 din anexa la H.C.L. nr. 311/19.12.2019.

Art. 6 Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 72259/22.09.2021privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 3036 mp, lot 6, situat în mun. Roman – Str. Islazului, f.n., având nr. cadastral 59645, înscris în Cartea Funciară nr. 59645, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 5 din anexa 1 la H.C.L. nr. 160/24.07.2019.

Art. 7 Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 72260/22.09.2021, privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 2000,00 mp, lot 5, situat în mun. Roman – Str. Islazului, f.n., având nr. cadastral 60480, înscris în Cartea Funciară nr. 60480, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 17 din anexa 1 la H.C.L. nr. 125/20.05.2021.

Art. 8 Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 72262/22.09.2021, privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 2000,00 mp, lot 2, situat în mun. Roman – Str. Islazului, f.n., având nr. cadastral 60492, înscris în Cartea Funciară nr. 60492, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 18 din anexa 1 la H.C.L. nr. 125/20.05.2021.

Art. 9 Aprobă Studiul de Oportunitate nr.72264/22.09.2021, privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 814,00 mp, lot 7, situat în mun. Roman – Str. Islazului, f.n., având nr. cadastral 60483, înscris în Cartea Funciară nr. 60483, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 19 din anexa 1 la H.C.L. nr. 125/20.05.2021.

Art. 10 Aprobă Studiul de Oportunitate nr.72265/22.09.2021, privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 814,00 mp, lot 9, situat în mun. Roman – Str. Islazului, f.n., având nr. cadastral 60489, înscris în Cartea Funciară nr. 60489, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 20 din anexa 1 la H.C.L. nr. 125/20.05.2021.

Art. 11 Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 72267/22.09.2021, privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 4194,00 mp, situat în mun. Roman – Str. Mihail Jora, f.n., având nr. cadastral 60485, înscris în Cartea Funciară nr. 60485, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 7 din anexa 1 la H.C.L. nr. 125/20.05.2021.

Art. 12 Aprobă Studiul de Oportunitate nr.72269/22.09.2021, privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 2694,00 mp, situat în mun. Roman – Str. Mihai Viteazu, f.n., având nr. cadastral 60481, înscris în Cartea Funciară nr. 60481, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 8 din anexa 1 la H.C.L. nr. 125/20.05.2021.

Art. 14 Aprobă concesionarea prin licitație publică, a terenurilor înscrise în anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă pct. 1 din anexă la H.C.L. nr. 164/24.07.2019, pct. 7, 8, 9 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 214/26.09.2019, pct. 7 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 54/14.05.2013 și pct. 22, 23, 32 si 33 din anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 25/25.03.2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Roman.

Art. 16 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU