HCL nr. 201 din 30.09.2021

0
HCL nr. 201 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 201 din 30.09.2021

privind aprobarea concesionării directe a unor imobile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 72017 din 22.09.2021 înaintat de către Primar – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 72306 din 23.09.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 76 din 28.09.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 216 din 28.09.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere solicitarile cu urmatoarele numere: 17503/08.03.2021, 23958/11.12.2020, 12222/17.02.2021, 26200/05.04.2021, 4139/20.01.2021, 363/05.01.2021, 4790/21.01.2021, 4011/19.01.2021 si 4011/19.01.2021.

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere avizele favorabile nr. 1477 din 31.08.2021, 1470 din 31.08.2021, 1471 din 31.08.2021, 1467 din 31.08.2021, 1465 din 31.08.2021, 1464 din 31.08.2021, 1461 din 31.08.2021, 1476 din 31.08.2021, 1474 din 31.08.2021, 1473 din 31.08.2021, 1475 din 31.08.2021, privind neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, emise de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Structura Teritorială Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiile de Oportunitate nr. 72238, 72240, 72241, 72242, 72244, 72247, 72248, 72249 și 72251 din 22.09.2021 privind concesionarea unor terenuri pentru constructii, elaborate de Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Art. 2 Aprobă concesionarea prin incredintare directă, durata concesiunii si redeventa terenurilor înscrise în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Documentatia de atribuire se va elabora conform prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. 4 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU