HCL nr. 202 din 29.09.2020

0
HCL nr. 202 din 29.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 202 din 29.09.2020

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală”, SMIS 140999

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 18412 din 24.09.2020, iniţiat de către doamna Viceprimar cu atribuții de primar – Ioana Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 18525 din 25.09.2020 întocmit de Serviciul Achiziții Publice și Managementul Proiectelor;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 18591 din 28.09.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 72 din 29.09.2020 al Comisiei de buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 204 din 29.09.2020 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului – Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, apelul de proiecte cu codul POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), și alin. (4), lit. e), ale art. 139, ale art. 140, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală”, SMIS 140999 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, apelul de proiecte cu codul POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală”, SMIS 140999, în cuantum de 8,633,360.81 lei (inclusiv TVA), reprezentand finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile (100% FEDR pentru costurile totale eligibile).

Total proiect Total eligibil Total neeligibil
8,644,903.81 8,633,360.81 11,543.00

Art. 3 Sumele reprezentând cheltuieli conexe neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală”, SMIS 140999, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Municipiul Roman.

Art. 4 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 5 Entitatea publica careia ii vor fi distribuite echipamentele/dotarile propuse prin proiect va fi Spitalul Municipal de Urgență Roman, instituţie publică aflată în subordinea Administrației Publice Locale Municipiul Roman.

Art. 6 Se împuternicește dna Ioana Roxana Iorga în calitate de reprezentant legal – Viceprimar cu atribuții de primar, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Roman.

Art. 7 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 29.09.2020 cu un număr de 13 voturi „pentru”, voturi abţineri 0, voturi „împotrivă” 0, din totalul de 13 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU