HCL nr. 203 din 29.09.2020

  0
  610

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 203 din 29.09.2020

  privind acordarea unor facilități fiscale

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 18643 din 29.09.2020 întocmit şi înaintat de către dna Roxana-Ioana Iorga, viceprimar cu atribuții de primar precum și raportul de specialitate comun nr. 18644 in 29.09.2020 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 18628 din 29.09.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 73 din 29.09.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 206 din 29.09.2020 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile Ordinul comun al Ministrerului Sănătății, Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și A.N.S.V.S.A nr. Nr. 966/1809/105/2020, a fost aprobată Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică;

  Luând în considerare H.G. 394/2020 privind instituirea stării de alertă pe întreg teritoriul României, precum și Hotărârile ulterioare ale Guvernului prin care aceasta a fost prelungită în mod succesiv;

  În temeiul art. 139, art. 140 și art. 196, alin. (1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 (1) Se aprobă scutirea, în perioada 01.10.2020 – 31.12.2020, de la plata a taxei pentru ocuparea domeniului public cu terase, a agenților economici care își desfășoară activitatea în această perioadă.

  Art. 2 Prezenta hotărâre este în vigoare și își produce efectele în perioada 01.10.2020 – 31.12.2020.

  Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Daniela-Gabriela SUMAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU