HCL nr. 201 din 29.09.2020

0
HCL nr. 201 din 29.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 201 din 29.09.2020

privind rectificarea bugetului local și a listei de investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 18539 din 28.09.2020 iniţiat de către doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atributii de primar, precum și raportul de specialitate nr. 18540 din 28.09.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 18591 din 28.09.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 71 din 29.09.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, precum și avizul favorabil nr. 203 din 29.09.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea listei de investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local , conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU