HCL nr. 1 din 11.01.2023

0
HCL nr. 1 din 11.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 1 din 11.01.2023
privind modificarea H.C.L. nr. 225 din 05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului:

„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând proiectul de hotărâre nr. 241 din 09.01.2023, referatul de aprobare nr. 861 din 09.01.2023 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1242 din 09.01.2023 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 1598 din 10.01.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 1 din 11.01.2023 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 1 din 11.01.2023 al Comisiei juridice.

Luând în considerare prevederile cap. 6 – Verificarea, contractarea și implementarea proiectelor din Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.2.1, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, care permit corectarea și corelarea documentelor depuse în cazul solicitărilor de clarificări transmise de MDLPA în vederea finalizării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității,

Având în vedere solicitarea de clarificare nr. 6973 din 4.01.2023 privind corelarea valorii totale a proiectului prezentată în cererea de finanțare nr. C5-B2.1.a-1549 cu valoarea din HCL nr. 225 din 05.10.2022 în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice prin PNRR, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României

prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, alin. 3, lit. „a” și lit. „d”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 3 și art. 4 din H.C.L. nr. 225 din 05.10.2022 care vor avea următorul conținut:

„Art.3 Se aprobă descrierea sumară a investiției cu soluția conformă operațiunii, precum și cu indicatorii apelului de proiecte prevăzuți în raportul de audit energetic, pentru proiectul „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

„Art.4 „Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului: „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” în cuantum de 1.593.300,00 euro (fără TVA), respectiv 7.843.337,91 lei(fără TVA) reprezentând: 1.543.300 euro (fără TVA), respectiv 7.597.202,91 lei (fără TVA) pentru clădire + 50.000 euro (fără TVA), respectiv 246.135,00 (fără TVA) pentru cele două stații de încărcare obligatorii în cadrul finanțării, la cursul Inforeuro aferent lunii mai a anului 2021, 1 euro = 4,9227 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă în procent de 100% a cheltuielilor eligibile”.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 225 din 05.10.2022 rămân neschimbate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0