HCL nr. 199 din 07.09.2022

0
HCL nr. 199 din 07.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 199 din 07.09.2022
privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 61878 din 07.09.2022 întocmit şi înaintat de domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman precum şi raportul de specialitate nr. 61885 din 07.09.2022 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică-Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari;

Văzând avizul de legalitate nr. 62088 din 07.09.2022 al Secretarului General al municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 70 din 07.09.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 221 din 07.09.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Adresa Direcției Tehnice și Investiții cu nr. 61355 din 05.09.2022 privind solicitarea trecerii imobilului Școală Corp B – C2 și magazie -C4 din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul privat al acestuia, în vederea demolării și realizării unor noi construcții.
  • prevederile art. 864 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 361, alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. (g), alea art. 361, alin. 2, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se constată încetarea uzului public asupra următoarelor imobile:

  • corp C2- școală corp B, regim de înălțime P+1E, Sc=424mp, Sd= 686 mp, materiale: fundații și pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă din lemn, învelitoare tablă – identificat cu numărul cadastral 59168 C2
  • corp C4 – magazie parter, Sc/Sd=24 mp; materiale: fundații și pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă din lemn, învelitoare tablă – identificat cu numărul cadastral 59168 C4

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman a bunurilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. (1) Prezenta Hotărâre este adoptată în scopul operării în Cartea Funciară a modificării regimului juridic al bunurilor prevăzute la art. 1, precum și în vederea obținerii avizului conform emis de Ministerul Educației pentru desființarea acestor construcții.

(2) Ulterior realizării operațiunilor în Cartea Funciară vor fi elaborate:

  • un proiect de hotarâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat;
  • un proiect de hotarâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public, care urmează a fi înaintat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea analizării și formulării punctului de vedere la care se face referire în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 392/2020.

Art. 4. Direcţia Economică va proceda la înregistrarea modificărilor regimului juridic al bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 5. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la modificarea înregistrării regimului juridic bunului din evidențele fiscale.

Art. 6. Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0