HCL nr. 200 din 07.09.2022

0
HCL nr. 200 din 07.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 200 din 07.09.2022
privind initierea procedurii de renegociere a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 14.05.2009 privind aprobarea concesionării directe a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor aferente acestora către Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 61876 din 07.09.2022 întocmit şi înaintat de către primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei;

Luând în considerare raportul de specialitate comun nr. 61881 din 07.09.2022 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administratie Publică și Direcția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 62088 din 07.09.2022 dat de către secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 71 din 07.09.2022 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 222 din 07.09.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

 • prevederile art. 18, lit. „a”, lit. „c”, pct. 10, 13, 15 și 24, art. 59 din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și Canalizare nr. 28/10.08.2009;
 • prevederile art. 6, art. 7 și ale art. 9 din Dispozițiile Speciale – Partea comună din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și Canalizare nr. 28/10.08.2009;
 • prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b” şi „d”, alin. 7, lit. „n”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aproba inițierea procedurilor de renegociere a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr.28/2009, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 14.05.2009 privind aprobarea concesionării directe a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor aferente acestora către Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ, în vederea restabilirii echilibrului contractual și a îmbunătățirii serviciului public oferit cetățenilor.

Art. 2. Se numește comisia de negociere a clauzelor contractuale, astfel:

 1. Primarul municipiului Roman – Leonard Achiriloaei;
 2. Reprezentant Consiliu Local – Bogdan-Costinel Andrieș;
 3. Reprezentant Consiliu Local – George-Alexandru Bălan;
 4. Reprezentant Consiliu Local – Bogdan Roman;
 5. Reprezentant Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman
 6. Reprezentant Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman
 7. Reprezentant Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman
 8. Reprezentant Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman.

 

Art. 3 (1). Se da un mandat Primarului Municipiului Roman, personal și prin serviciile din Aparatul de specialitate al primarului să notifice operatorul și ADI AQUA NEAMȚ cu privire la intenția de renegociere a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009.

(2) Rezultatul negocierii va fi supus aprobării în Consiliul Local al municipiului Roman.

Art. 4. Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 12
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 5
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0