HCL nr. 198 din 07.09.2022

0
HCL nr. 198 din 07.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 198 din 07.09.2022
privind utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de dezvoltare și funcționare a bugetului local pe anul 2022
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 61690 din 06.09.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 61692 din 06.09.2022 inițiat de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 61795 din 06.09.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 113 din 07.09.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 220 din 07.09.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale .

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. „a”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 2021 în sumă de 24.536 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 1.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se modifică corespunzător anexa nr. 1.1 la H.C.L. nr. 59/2022.
Celelalte dispoziții ale acesteia rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0