HCL nr. 198 din 22.09.2020

0
HCL nr. 198 din 22.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 198 din 22.09.2020

privind aprobarea retragerii Comunei Țibucani din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 18105 din 18.09.2020 înaintată de către doamna Roxana-Ioana Iorga – Viceprimar cu atribuții de Primar, precum şi raportul de specialitate nr. 18106 din 18.09.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Având în vedere H.C.L. nr. 42/2020 a Comunei Țibucani, prin care se aprobă retragerea acestei comune din A.D.I. „AQUA Neamț”, precum și notificarea nr. 4259 din 12.08.2020 a Comunei Țibucani prin care solicită UATurilor membre ale Asociației să supună votului Consiliului Local retragerea din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț;

Luând în considerare adresa nr. 15136/08.09.2020 a Companiei Județene Apa Serv S.A prin care se menționează că această retragere din Asociație generează revizuirea Studiului de Fezabilitate depus la Autoritatea de Management POIM, întârziere în evaluare și respectiv costuri suplimentare;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 18201 din 21.09.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul nr. 37 din 22.09.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul nr. 200 din 22.09.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile prevederile art. 10, alin. 11) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice – art. 12 alin. 5 din Statutul Asociației;

În temeiul dispoziţiilor art. 5, lit. „i” și li. „kk, ale art. 129, alin. 7, lit. „n”, alin. 9, lit. „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă retragerea comunei Țibucani din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”.
(2) Prezenta hotărâre își va produce efectele după adoptarea unei hotărâri de către Adunarea Generală a Asociaților din ADI AQUA NEAMȚ prin care se ia act de achitarea de către comuna Țibucani a despăgubirilor pe care le datorează în baza contractului de delegare nr. 28/2009. Prezentul alineat este aplicabil doar în situația în care costurile suplimentare ce urmează a fi achitate de către C.J. APASERV S.A. pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate depus la Autoritatea de Management POIM se încadrează în categoria „despăgubirilor” menționale la art. 12, alin. (5) din Statutul A.D.I. „AQUA NEAMȚ”.

Art. 2 Se aprobă modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 147/2007 privind participarea Municipiului Roman la constituirea Asociaţiei „AQUA NEAMT”, cu modificările şi completările ulterioare, conform celor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se acordă un mandat special reprezentantului Municipiului Roman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată conform art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuterniceşte dnul Dan Felician Ioniță, reprezentant al Municipiului Roman, cetăţean român, născut la data de **.**.****, în mun. Roman, jud. Neamț, domiciliat în Roman, str. ********, nr. ***, posesor al C.I. seria **, nr. ******, eliberată de SPCLEP Roman la data de **.**.****, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman, Actele Adiţionale conform art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre

Art. 5 Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.

Art. 6 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU