HCL nr. 199 din 22.09.2020

0
HCL nr. 199 din 22.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 199 din 22.09.2020

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 18228 din 22.09.2020 iniţiat de către doamna Roxana Ioana Iorga – Viceprimar cu atribuții de Primar, precum şi raportul de specialitate nr. 18229 din 22.09.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 18236 din 22.09.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 85 din 22.09.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 201 din 22.09.2020 al Comisiei juridice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresa transmisă de către Direcția Municipal Locato înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 17139/03.09.2020, prin care se solicită îndreptarea unei erorii materiale strecurate în cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 9546/01.06.1992, formulată de către domnul Apetre Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), art. 140, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. “a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 9546/01.06.1992, încheiat între RAGLT și domnii Apetrei Gheorghe și Maria, ce are ca obiect apartamentul situat în bl. 6, sc. C, et. III, nr. 27, situat în municipiul Roman, str. P. Donici, bl.6, sc. C, et.III, ap. 27, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Apetre Gheorghe și Maria, în loc de Apetrei Gheorghe și Maria, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Viceprimarul cu atribuții de Primar și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU