HCL nr. 197 din 22.09.2020

0
HCL nr. 197 din 22.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 197 din 22.09.2020

privind aprobarea bugetului local consolidat, a listei de investiţii finantate din bugetul de dezvoltare, a listei de investitii proiecte FEN, a listei de investiții la Directia Municipal Locato Roman și a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgenta Roman pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17989 din 17.09.2020 iniţiat de către doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atributii de primar, precum și raportul de specialitate nr. 18042 din 17.09.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 18201 din 21.09.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 69 din 22.09.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, precum și avizul favorabil nr. 199 din 22.09.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finantate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local proiecte FEN, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare la Municipal Locato Roman, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, conform anexei nr. 6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU