HCL nr. 199 din 22.08.2019

0
HCL nr. 199 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE DE APROBARE A UNUI ACORD DE PARTENERIAT CU DIRECȚIA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI NEAMȚ

PROIECT: „CARE – COMUNITATE PENTRU ALTERNATIVE FAMILIALE, RECUPERARE ŞI EGALITATE”, Obiectivul de investiţii: “CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI – NC 59588”;
Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale;
Prioritatea de Investiţii: 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale;
Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C
Grup vulnerabil: Copii
Apel de proiecte nr 2

H O T Ă R Â R E

Nr. 199 din 22.08.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr.15590 din 13.08.2019 înaintat de către domnul Primar Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 15665 din 14 .08.2019 al Serviciului Achiziţii publice şi Managementul Proiectelor;

Văzând avizul favorabil nr. 83 din 22.08.2019 al Comisiei pentru buget – finanţe, avizul favorabil nr. 200 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 al Secretarului general al municipiului Roman.

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 2, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; Prioritatea de Investiţii: 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale; Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: Copii

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată.

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 14, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administarativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă acordul de parteneriat nr. 28667 din 06.08.2019, încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ – lider de proiect şi U.A.T. Municipiul Roman, în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 3 Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile H.C.L. nr. 150/2019.

Art. 4 Se împuterniceşte domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarului general al municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Lucian-Ovidiu Micu;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului Achiziţii publice şi Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;
  • Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 22.08.2019, cu un număr de 18 voturi pentru, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 18 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU