HCL nr. 197 din 07.09.2022

0
HCL nr. 197 din 07.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 197 din 07.09.2022
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 61678 din 06.09.2022 iniţiat de către dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 61686 din 06.09.2022 inițiat de Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 61795 din 06.09.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 112 din 07.09.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 219 din 07.09.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale .

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, art. 3, lit. „a”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022, respectiv Lista de studii și proiecte, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0