HCL nr. 198 din 07.09.2018

0
HCL nr. 198 din 07.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 198 din 07.09.2018

privind darea în administrare a unui bun imobil

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 16533 din 06.09.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 16535 din 06.09.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 95/2016 privind darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri), aparţinând domeniului public al Municipiului Roman, către unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Roman;

Văzând avizul favorabil nr. 53 din 07.09.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 198 din 07.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 16600 din 07.09.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Văzând:

  • prevederile art. 3 şi art. 12, alin. (5) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
  • prevederile H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
  • prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
  • prevederile art. 112, alin. (l) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată;
  • prevederile art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală exercitarea dreptului de administrare asupra proprietăţii publice a autorităţilor administraţiei publice locale;
  • prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 36, alin. (5), lit. a), art. 39, alin. (l) şi art. 123, alin. (l) din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, republicată;

În temeiul art. 45, alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă luarea din administrarea Liceului cu Program Sportiv Roman a următorului bun imobil:

  • Clădire atelier de la pct. 10.2, rândul 5 din anexa nr.1 la H.C.L nr. 95 din 21.04.2016, cu valoare de inventar 172.975 lei, situată în municipiul Roman, str. Cuza Vodă, nr. 84.

Art. 2 Predarea-primirea bunului imobil menționat la art. 1 se va realiza pe baza unui protocol de predare-primire.

Art. 3 (1) Se aprobă darea în administrare a bunului imobil indicat la art. 1 din prezenta hotărâre către Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman.
(2) Darea în administrare a bunului imobil se va face pe bază de contract de dare în administrare ce se va încheia între Municipiul Roman, în calitate de proprietar a bunului imobil Clădire atelier situată în municipiul Roman, str. Cuza Vodă, nr. 84 şi Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman, unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică.

Art. 4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman şi serviciile specializate să semneze contractul de dare în administrare şi actele adiţionale ulterioare care vor fi încheiate cu unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Roman.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Roman menționate la art. 1 și art. 3.

Art. 6 La data intrări în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 95/2016 se va modifica în mod corespunzător.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului Municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU