HCL nr. 199 din 07.09.2018

0
HCL nr. 199 din 07.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 199 din 07.09.2018

privind aprobarea transmiterii în folosință a unui teren către S.C. PK INDIGO S.R.L. în scopul realizării din fonduri proprii ale subscrisei a investitiei „Amenajare acces din atrada Stefan cel Mare, pentru obiectivul Retail Park Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 16523 din 06.09.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 16524 din 06.09.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 54 din 07.09.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 199 din 07.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 16600 din 07.09.2018 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 15, lit. „a” din Legea nr. 50/1991R, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă transmiterea în folosință către S.C. PK INDIGO S.R.L. București, a terenului în suprafață de 1063 m.p. aparținând domeniului public al Municipiului Roman și aflat în administrarea Consiliului Local, conform H.G. nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamt, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamt, anexa nr. 3, pozitia 305, pe o perioadă de un an, în scopul realizării din fonduri proprii ale subscrisei a investiției „Amenajare acces din strada Ștefan cel Mare, pentru obiectivul Retail
Park Roman”.

Art. 2 La finalizarea lucrărilor, toate terenurile aparținând amenajărilor realizate și lucrările efectuate, revin în folosinţă publică.

Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU