HCL nr. 197 din 07.09.2018

0
HCL nr. 197 din 07.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 197 din 07.09.2018

pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr.1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 16.383 din 04.09.2018 întocmită şi înaintată de dl. Lucian Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 16.384 din 04.09.2018 întocmit de Compartimentul Evidenţă Patrimoniu din cadrul D.J.A.P. – Serviciul Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul favorabil nr. 52 din 07.09.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 197 din 07.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 16600 din 07.09.2018 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi H.G. nr. 548/1999 cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

În temeiul dispoziţiilor articolului 36, alin. 2, lit.”c”, ale art. 45, alin. 1 precum şi ale art. 115, alin 1, lit „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman a terenurilor prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea „inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman,” conform anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pozițiile 60, 61, 62, 63, 64 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 78 din 16.07.2010 se abrogă.

Art. 4 Secretarul municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate şi va întreprinde demersurile necesare promovării, prin intermediul Consiliului judeţean Neamţ, a proiectului de hotărâre de Guvern vizând completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU