HCL nr. 196 din 22.09.2020

0
HCL nr. 196 din 22.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 196 din 22.09.2020

privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane” a terenului
pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17.800 din 15.09.2020 înaintat de către doamna Ioana-Roxana Iorga – Viceprimar cu atribuții de primar, precum şi raportul de specialitate nr. 17893 din 16.09.2020 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 17955 din 16.09.2020 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 84 din 18.09.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 198 din 18.09.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile :

  • art. 108, ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 286, ale art. 287, lit. „b”, ale art. 297, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ;
  • art. 29, alin. 1 din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, actualizată;
  • art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală exercitarea dreptului de administrare asupra proprietăţii publice a autorităţilor administraţiei publice locale

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. „g” şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane” a terenului pentru construcția obiectului de investiţii ”sistem de alarmare sirenă S Sir 006”, în cadrul proiectului mai sus menționat, teren în suprafață de 49 mp, din totalul suprafeței de 424 mp, situat în strada Bogdan Dragoș, nr. 187G, identificat conform planului de situaţie anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Obiectul de investiţii ”sistem de alarmare sirenă S Sir 006”, aferent proiectului ”Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II ” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane”, se va construi pe terenul menționat la art.1, care se află în domeniul privat al municipiului Roman, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect. Terenul se transmite în folosință, cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a investiției.

Art. 3 Cu punerea în aplicare și aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU