HCL nr. 196 din 07.09.2022

0
HCL nr. 196 din 07.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 196 din 07.09.2022
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 104 din 03.05.2022 privind aprobarea proiectului „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman” în cadrul PNRR/Componenta C10 Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 61303 din 05.09.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 61366 din 06.09.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 61795 din 06.09.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 111 din 07.09.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 218 din 07.09.2022 al Comisiei juridice.

Luând în considerare dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,

Având în vedere următoarele:

  • modificările și completările din cadrul Ghidului Solicitantului privind accesarea fondurilor aferente PNRR în cadrul apelurilor PNRR/2022/C10 – Componenta 10 – Fondul Local, cât și prevederile din Anexa 1 la Ghid – Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale solicitanților și tipuri de lucrări/ categorii de cheltuieli eligibile privind obligativitatea municipiilor de a instala un număr obligatoriu de stații de încărcare pentru vehicule electrice,
  • solicitarea de clarificare nr. 2134 din 2.09.2022 ce prevede retransmiterea hotărârii de aprobare a proiectului care să cuprindă și valoarea maximă eligibilă pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice alocate Municipiului Roman,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b”,“c” și lit. ”d”, alin. 4, lit. “a”, alin. 6, lit. “c” și alin. 7, lit “k”, art. 136, alin. 1 și alin. 8, art. 139, alin. 3, lit. „d”, art. 196, alin. 1, lit. „a” și art. 243, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea articolului 1 din H.C.L. nr. 104 din 03.05.2022 privind aprobarea proiectului „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman” în vederea finanțării prin PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect, care va avea următorul conținut:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman” și alocarea unui număr de 10 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială, Componenta 10 – Fondul Local.

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea articolului 2 din H.C.L. nr. 104 din 03.05.2022 privind aprobarea proiectului „Actualizarea în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman” în vederea finanțării prin PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect, care va avea următorul conținut:

Art. 2. Se aprobă depunerea proiectului „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman” și alocarea a 10 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială, Componenta 10 – Fondul Local”.

Art. 3. Se aprobă modificarea și completarea articolului 5 din H.C.L. nr. 104 din 03.05.2022 privind aprobarea proiectului „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman” în vederea finanțării prin PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect care va avea următorul conținut:

„Art. 5. Se aprobă valoarea maximă eligibilă în cuantum de 157.000 euro (fără TVA) respectiv 772.863,90 lei (fără TVA) pentru proiectul „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman” și 250.000 euro euro (fără TVA) respectiv 1.230.675,00 lei (fără TVA) pentru achiziționarea a 10 stații de reîncărcare vehicule electrice, la cursul Inforeuro aferent lunii mai a anului 2021, 1 euro = 4,9227 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă în procent de 100% a cheltuielilor eligibile.

Art. 4. Se aprobă modificarea și completarea articolului 6 din H.C.L. nr. 104 din 03.05.2022 privind aprobarea proiectului „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman” în vederea finanțării prin PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect, care va avea următorul conținut:

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman” și a instalării celor 10 stații de încărcare electrice, vor fi susținute din bugetul local al UAT Municipiul Roman.”

Art. 5. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 104 din 03.05.2022 și ale anexelor nr. 1 și 2, parte integrantă a acestuia, rămân neschimbate.

Art. 6. Primarul Municipiului Roman, prin intermediul Serviciului Managementul Proiectelor, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0