HCL nr. 196 din 07.09.2018

  0
  1135

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 196 din 07.09.2018

  privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 78 din 16.07.2010 şi a anexei la H.C.L. 35 din 26.02.2015

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 16521 din 06.09.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul nr. 16522 din 06.09 2018 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;

  Văzând avizul favorabil nr. 51 din 07.09.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 196 din 07.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 16600 din 07.09.2018 al Secretarului municipiului Roman;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Aprobă radierea punctelor de la 62 la 65 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 37 din 28.03.2013.

  Art. 2 Aprobă radierea punctului 15 din anexa la H.C.L. nr. 35 din 26.02.2015.

  Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin serviciile subordonate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin GHICA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU