HCL nr. 195 din 22.09.2020

0
HCL nr. 195 din 22.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 195 din 22.09.2020

privind modificarea H.C.L. Roman nr. 93 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisia de vânzare a spaţiilor medicale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17828 din 15.09.2020, înaintat de Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Roman – Ioana Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 17882 din 16.09.2020 întocmit de către Direcția Economică și Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 17955 din 16.09.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 36 din 18.09.2020 al comisiei pentru administraţie publică
locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 197 din 18.09.2020 al comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 4 şi 5 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfaşoară activităţi conexe actului medical

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. 6, lit „b”, ale art. 108, alin. 1, lit. „e”, ale art. 363-364, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare nr. 1208/20.08.2020 și Rapoartele de evaluare sintetice nr. 1/1208/20.08.2020, 2/1208/20.08.2020, 3/1208/20.08.2020, întocmite de evaluator ANEVAR ing. Faur Daniel, elaborate pentru spațiile medicale, conform tabel:

The th rowspan attribute

Nr. crt. Imobil Adresa Suprafata utilă(mp) Suprafata utilă anexe(mp) Valoare estimată
euro lei
1 Cabinet sterilizare 1 Str. Anton Pann, nr.20, etaj I 14,66 10,90 8.308 40.207
2 Cabinet și sală sterilizare Str. Anton Pann, nr.20, etaj I 20,18 17,81 11.391 55.129
3 Cabinet medical Str. Bogdan Dragoș, nr.109, etaj I 14,67 21,33 9.725 47.064

La această valoare se vor adăuga cheltuielile suplimentare ce derivă din procesul de vânzare (întocmire raport de evaluare, cheltuieli de autentificare, carte funciară, etc).

Art. 2 (1) Se completează punctul V din anexa la H.C.L. nr. 93/2008, în sensul că după punctul 8. se va introduce punctul 9. care va avea următorul conținut:

9 Bogleș Roxana-Maria Cabinet medical etaj I =14,67 mp contract de concesiune nr. 2176/05.02.2015.

(2) Se aprobă vânzarea prin negociere directă a spațiului medical susmenționat către concesionarul d-na Bogleș Roxana Maria, conform art. 3, alin. (1) din O.U.G. nr. 68/2008.

Art. 3 (1) Se reintroduc în anexa la H.C.L. Roman nr. 93/2008 spațiile medicale libere (fără contracte de concesiune), conform anexei la prezenta hotărâre;

(2) Se aprobă vânzarea prin licitație publică a spațiilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, conform art. 18, alin. (1) din O.U.G. nr. 68/2008.

Art. 4 Viceprimarul cu atribuții de Primar, prin Direcţia Economică și Direcția Tehnică, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU