HCL nr. 194 din 30.08.2022

0
HCL nr. 194 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 194 din 30.08.2022
privind schimbarea destinației concesiunii unor terenuri
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 57720 din 22.08.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 57919 din 23.08.2022 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr.69 din .08.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului și avizul favorabil nr. 216 din .08.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresa nr. 40967/15.06.2022, prin care dnul Barticel Adrian, a solicitat schimbarea destinației terenurilor situate în mun. Roman, str. Libertății – lipit de bloc nr.3, sc. D, parter, ap. 32 și str. Libertății, bl. 3, ap. 32, din birouri, respectiv balcon aferent apartamentului în servicii medicale;

Având în vedere prevederile Legeii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 3, lit. „e”, ale art. 140, alin. 1, precum si ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se aprobă schimbarea destinației concesiunii terenului situat în str. Libertății – lipit de bloc nr. 3, sc. D, parter, ap. 32, din „teren destinat construirii de birouri” în „teren cu destinație de „servicii medicale”.

Art. 2. Se aprobă schimbarea destinației concesiunii terenului situat în Libertății, bl. 3, ap. 32, din „teren destinat construirii unui balcon” în „teren cu destinația de „servicii medicale”.

Art. 3. Se aprobă actualizarea redevenței conform anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022, ținând cont de destinația concesiunii aprobată la alineatul precedent, și încheierea unui act adițional la contractul de concesiune, în valoare de 20 de lei mp/an.

Art. 4. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Secretarul General al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 0 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0