HCL nr. 193 din 30.08.2022

0
HCL nr. 193 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 193 din 30.08.2022
privind acordarea unui drept de uz și servitute cu titlu oneros, pentru suprafata de 30,00 mp, din terenul proprietate publică a municipiului Roman
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere adresa înaintata de către S.C. PIACOR COM S.R.L., înregistrata la municipiul Roman cu nr. 41209 din 15.06.2021, prin care solicită acordarea unui drept de uz și servitute, pentru suprafata de 30,00 mp, din terenul proprietate publică a municipiului Roman, pentru terenul identificat cu nr. cadastral 59778 – Parc Municipal Roman necesar amplasării unui rezervor de apă pentru rezerva de incendiu, impus de avizul I.S.U.

Examinând referatul de aprobare nr. 57785 din 22.08.2021 înaintat de către Primar – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 58133 din 23.08.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică si Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 68 din 29.08.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 215 din 29.08.2022 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 551, pct.6, ale art. 617, alin.(1), ale art. 619, ale art. 695, ale art. 755(1), ale art. 756 și ale art. 759, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu completările și modificările ulterioare; prevederile art. 108, lit. e, ale art. 139, alin. 3, lit. g, ale art. 140, alin. (1) și (3), ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197, (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c”, alin. (6), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată:

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se aprobă acordarea unui drept de uz și servitute pentru suprafață de 30,00mp, din terenul proprietate publică a municipiului Roman în favoarea S.C. PIACOR COM S.R.L., pentru o parte din terenul identificat cu nr.

cadastral 59778, potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre, cu titlu oneros.

Art. 2. Se aprobă contractul de uz și servitute care va cuprinde clauze privind drepturile si obligațiile părților împreuna cu fisa de calcul, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se stabilește cuantumul despăgubirii pentru acordarea unui drept de servitute pentru suprafața de 30,00 mp, din terenul proprietate publică a municipiului Roman, la valoarea de 20 lei/mp/an.

Art. 4. Despăgubirea se va indexa de drept anual, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 5. În situația în care terenul ce face obiectul transmiterii nu este întreținut ori va fi afectat de proiecte ale municipalității, dreptul de uz și servitute se poate retrage în baza unei notificări prealabile.

Art. 6. Contractul de servitute pietonal va fi înregistrat de superficiar în Cartea funciară;

Art. 7. Se împuternicește Primarul Municipiului Roman să semneze contractul de servitute de trecere.

Art. 8. Primarul Municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Compartiment gestiune și valorificare patrimoniu imobiliar.

Art. 9. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0