HCL nr. 195 din 30.08.2022

0
HCL nr. 195 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 195 din 30.08.2022
privind suspendarea încasării taxei pentru un tronson al parcării publice cu plată – str. Tineretului, municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 58544 din 25.08.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 58551 din 25.08.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Romanm, avizul favorabil nr. 110 din 29.08.2022 al Comisiei Buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 217 din 29.08.2022 al Comisiei Juridice;

Având în vedere adresa nr. 28531/23.08.2022 a Spitalului Municipal de Urgență Roman și înregistrată în instituție sub nr. 58534/25.08.2022;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 220/27.09.2018 privind aprobarea regulamentului privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de pe raza municipiului Roman, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 153 din 24.07.2019 din 27.02.2019;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit. „d”, alin. (7), lit. „n” și lit. „s”, art. 139, alin. (3), lit. „c”, ale art. 140, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se suspendă încasarea taxelor și tarifelor pe durata executării lucrărilor din cadrul Proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență Roman” ( până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor), pentru următoarele parcări publice cu plată:

  • un număr de 32 locuri de parcare (tronsonul din fața Spitalului de Urgență Roman), tronsonul dintre intersecția străzilor Tineretului cu Dumbrava Roșie și Corpul B al Colegiului Național „Roman Vodă”, doar pe partea dreaptă a străzii Tineretului.

Art. 2. Secretarul General al Municipiului Roman, potrivit legii, va comunica prezenta hotărâre Direcției Edilitare și Direcției Poliția Locală și autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0