HCL nr. 193 din 22.08.2019

0
HCL nr. 193 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 193 din 22.08.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativteritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15544 din 12.08.2019 înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum si raportul de specialitate nr. 15548 din 13.08.2019 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Văzând avizul favorabil nr. 45 din 22.08.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 194 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum avizul pentru legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 dat de catre Secretarul general al municipiului Roman;

Având în vedere:

  • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț; – prevederile art. 8, alin. (3), lit. k), art. 9, alin. (2), lit. d) și ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice – Legea nr. 51/2006R, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 6, alin. (1), lit. l), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) și ale art. 20 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 101/2006R a serviciului de salubrizare a localităților; – prevederile art. III și art. I punctul 3 din O.U.G. nr. 74/2008 referitoare la modificarea art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
  • prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț nr. 159 din 04.04.2018;- adresa nr. 1059/19.03.2019 înregistrată la A.D.I. ECONEAMȚ, în calitate de Autoritate Contractantă;
  • prevederile art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „n” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Anexa nr. 1 REDEVENȚA ȘI TARIFELE prevăzută la art. 3 din H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se acordă un mandat special reprezentantului municipiului Roman, dnul Dan-Felician Ioniță, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, să voteze, în numele municipiului Roman, actul adițional la contractul de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț care va cuprinde și tarifele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va asigura aducerea la cunoștință publică precum și comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU