HCL nr. 192 din 30.08.2022

  0
  27

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE

  Nr. 192 din 30.08.2022
  privind utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de dezvoltare și funcționare a bugetului local pe anul 2022
  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 57417 din 22.08.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 58135 din 24.08.2022 inițiat de către Direcţia Economică;

  Văzând avizul de legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 109 din 29.08.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 214 din 29.08.2022 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. „a” din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale .

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. „a”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1. Se aprobă utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 2021 în sumă de 24.536 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, conform anexelor nr. 1 și nr. 1.1 la prezenta hotărâre.

  Art. 2. Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Consilier,
  Constantin GHICA

  CONTRASEMNEAZĂ,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
  Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
  Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
  Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
  Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0