HCL nr. 192 din 22.08.2019

  0
  838

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 192 din 22.08.2019

  privind încetarea dreptului de administrare a Arcelor Mittal Roman asupra Stadionului ”Moldova” și transmiterea acestuia în administrarea C.S.M. Roman.

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 15.516 din 12.08.2019 iniţiat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 15541 din 12.08.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – Compartimentul Evidență Patrimoniu;

  Văzând, avizul favorabil nr. 44 din 22.08.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 193 din 22.08.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman;

  În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 196, alin. (1), lit. ”a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă încetarea dreptului de administrare a Arcelor Mittal Roman (fost S.C. Petrotub S.A.), acordat prin H.C.L. nr. 52/1997, asupra stadionului ”Moldova” situat în municipiul Roman, str. Victor Hugo, nr. 11A, identificat cu C.F. 59606;

  Art. 2 Se aprobă darea în administrare către C.S.M. Roman a obiectivului identificat la articolul 1;

  Art. 3 Se dă mandat primarului municipiului Roman să procedeze la semnarea protocolului de predare-primire a obiectivului de la Arcelor Mittal Roman și predarea către C.S.M. Roman.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dragoș-Viorel MOROȘANU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU