HCL nr. 191 din 30.08.2022

0
HCL nr. 191 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 191 din 30.08.2022
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 57457 din 22.08.2022 iniţiat de către dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 58136 din 24.08.2022 inițiat de Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 108 din 29.08.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 213 din 29.08.2022 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. „a”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea Listei de studii și proiecte, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetului local la Direcția de Asistență Socială Roman pe anul 2022, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman pe anul 2022, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Administrare Piețe Roman pe anul 2022, conform anexei nr. 6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Municipal Locato Roman pe anul 2022, conform anexei nr. 7 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții la Direcția Municipal Locato Roman pe anul 2022, conform anexei nr. 8 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 2
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0